Η Αποστολή μου

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η αποψίλωση των δασών, και η απώλεια της βιοποικιλότητας επιφέρουν συνέπειες οι οποίες μας αφορούν όλους άμεσα.

Η εντατικοποιημένη γεωργία φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην περιβαλλοντική καταστροφή με την χρήση επικίνδυνων φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων και βιομηχανοποιημένου τρόπου καλλιέργειας.

Όλο και περισσότερο, το ποικιλόμορφο παραδοσιακό και υψηλής φυσικής αξίας αγροτικό τοπίο αντικαθίσταται από το ομοιόμορφο και απλοποιημένο εντατικής παραγωγής που οδηγεί στην υποβάθμιση των εδαφών και την ανάπτυξη ασθενειών των φυτών.

IMG_5865.jpg
IMG_2598.jpg

Η Πράσινη Επανάσταση (Green Revolution), το σύμβολο της Εντατικής Γεωργίας, όχι μόνο απέτυχε να διασφαλίσει ασφαλή και επαρκή παραγωγή τροφίμων για όλους τους ανθρώπους αλλά εξαπλώθηκε με την υπόθεση ότι οι φυσικοί πόροι (νερό, ενέργεια, έδαφος) είναι ανεξάντλητοι  και ότι το κλίμα θα παρέμενε σταθερό χωρίς να επηρεαστεί. Γι’ αυτό η εντατική γεωργία χαρακτηρίζεται από την έντονη χρήση υψηλών εισροών ξοδεύοντας πολλή ενέργεια για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Στην εντατική γεωργία οφείλονται το 25-30% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αλλάζοντας περαιτέρω τα κλιματικά δεδομένα, διακυβεύοντας τις μελλοντικές αγροτικές παραγωγές.

Αυτό το γεωργικό μοντέλο δεν είναι πλέον βιώσιμο. Πρέπει να βρούμε τρόπους καλλιέργειας που αποκαθιστούν, αντί να εξαντλούν, τους περιορισμένους φυσικούς πόρους και δημιουργήσουμε βιώσιμα και ανθεκτικά οικοσυστήματα.

Είναι επείγον

Αυτό το γεωργικό μοντέλο δεν είναι πλέον βιώσιμο. Πρέπει να βρούμε τρόπους καλλιέργειας που αποκαθιστούν, αντί να εξαντλούν, τους περιορισμένους φυσικούς πόρους και δημιουργήσουμε βιώσιμα και ανθεκτικά οικοσυστήματα.

Είναι επείγον σήμερα να υπάρξει μια πολιτισμική αλλαγή, ένας νέος τρόπος ζωής προς μια ισορροπημένη ανθρώπινη συμπεριφορά σε αρμονία με τις θεμελιώδεις αρχές του φυσικού κόσμου. Η επιστήμη και φιλοσοφία της Οικολογίας προσφέρει την γνώση για να μπορέσουμε να δούμε την «μεγάλη εικόνα», να αντιληφθούμε τις σχέσεις αλληλεπίδρασης  μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντος σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

Η ενασχόληση του ανθρώπου με τα φυτά αποτελεί το καλύτερο πλαίσιο για να ξεδιπλωθεί η εξελισσόμενη δραματική αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση. Η βιωματική φύση της γεωργίας και της κηπουρικής καθώς και η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για επαφή με το φυσικό, ανατρέπουν το μύθευμα της κυριαρχίας του ανθρώπου στη φύση δημιουργώντας το κατάλληλο έδαφος για επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με το οικοσύστημα.

σήμερα να υπάρξει μια πολιτισμική αλλαγή, ένας νέος τρόπος ζωής προς μια ισορροπημένη ανθρώπινη συμπεριφορά σε αρμονία με τις θεμελιώδεις αρχές του φυσικού κόσμου. Η επιστήμη και φιλοσοφία της Οικολογίας προσφέρει την γνώση για να μπορέσουμε να δούμε την «μεγάλη εικόνα», να αντιληφθούμε τις σχέσεις αλληλεπίδρασης  μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντος σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

Η ενασχόληση του ανθρώπου με τα φυτά αποτελεί το καλύτερο πλαίσιο για να ξεδιπλωθεί η εξελισσόμενη δραματική αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση. Η βιωματική φύση της γεωργίας και της κηπουρικής καθώς και η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για επαφή με το φυσικό, ανατρέπουν το μύθευμα της κυριαρχίας του ανθρώπου στη φύση δημιουργώντας το κατάλληλο έδαφος για επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με το οικοσύστημα.